Legea dupa care functioneaza

Legea după care funcționează este Ordonanța de urgență nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale. Potrivit acesteia Așezămintele culturale pot fi: căminele culturale, casele de cultură, universitățile populare, școlile populare de arte și meserii, centrele culturale, formațiile sau ansamblurile profesioniste pentru promovarea culturii tradiționale, centrele zonale pentru educația adulților, centrele pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale și altele asemenea”.
La Art.4 se precizează căDesfășurarea activității așezămintelor culturale urmărește, în principal, realizarea următoarelor obiective:
a) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;
b) conservarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;Modificări (1)
c) educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație.
În scopul realizării obiectivelor prevăzute la alin. (2), așezămintele culturale pot organiza și desfășura activități de tipul:
a) evenimentelor culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii și altele asemenea;
b) susținerii expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerii editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;
c) promovării turismului cultural de interes local;
d) conservării și punerii în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;Modificări (1)
e) organizării de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă.

Personalul și conducerea așezămintelor culturale, instituții publice

Funcționarea așezămintelor culturale, instituții publice, se asigură prin activitatea personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, în funcții de specialitate, în funcții tehnice și administrative, precum și prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor și proiectelor culturale în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor convenții reglementate de Codul civil. Încadrarea personalului cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se face pe bază de concurs sau de examen, în condițiile legii.

Finanțarea așezămintelor culturale

Finanțarea așezămintelor culturale, instituții publice, se realizează din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, precum și din alte surse, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

Așezămintele culturale, instituții publice, pot stabili, în condițiile legii, prețuri sau tarife pentru activitățile pe care le desfășoară în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3), sumele încasate reprezentând venituri proprii ale acestora.

Comentariile nu sunt permise.